Vedtægter Carl Nielsen Legepark

Vedtægter

Vedtægter for foreningen

Carl Nielsen Lege og Bypark

 

 • 1 Foreningens navn:

Carl Nielsen Lege og Bypark. CVR Nr. 37445630

 • 2 Hjemsted:

Smedestræde 2, Nr. Lyndelse, 5792, Årslev.

Foreningens organisatoriske placering: 

Carl Nielsen Lege og Bypark er en selvstændig, regnskabsførende forening og indgår på lige fod med de foreninger og aktivitetsgrupper, der er hjemmehørende på Skullerodsholm.

 • 4 Foreningens formål:
 1. At tilvejebringe midler til anlæg og drift af fritidsfaciliteter i Carl Nielsen Lege og Bypark samt at tilbyde almennyttige aktiviteter indenfor kultur, natur og sundhed.

Formidling af kendskabet til den lokalt fødte komponist Carl Nielsen.

 1. At virke som et kraft- og inspirationscenter for lokalområdets beboere, foreninger og erhvervsdrivende
 2. At fremstå som en kreativ og rekreativ oase for udefra kommende besøgende og lokalområdets beboere.
 3. At medvirke til at gøre lokalområdet attraktivt for tilflyttere.
 • 5 Organisatorisk opbygning:
 1. Foreningen Carl Nielsen Lege og Byparks øverste myndighed er den årlige generalforsamling.
 2. Den daglige ledelse forestås af en bestyrelse med en formand og en kasserer som ansvarshavende. Formand og kasserer er ligeledes tegningsberettigede, samt berettigede til at optage lån.
 • 6 Arbejdsgrupper:
 1. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper til arbejdet med definerede, afgrænsede områder.
 2. Arbejdsgrupperne er ansvarlige over for bestyrelsen.
 3. Arbejdsgrupperne vælger af deres midte en gruppeleder.
 4. Hver arbejdsgruppe får tilknyttet et bestyrelsesmedlem som kontaktperson mellem bestyrelsen og arbejdsgruppen.
 5. Arbejdsgrupperne er selvsupplerende i forhold til medlemskreds.

 

 • 7 Medlemskreds:
 1. Foreningen er åben for alle, der betaler et kontingent godkendt af generalforsamlingen.
 2. Foreninger og virksomheder vil kunne tegne et medlemskab og blive repræsenteret ved generalforsamlingen med 1 stemme pr. medlemskab. Kontingent godkendes af generalforsamlingen.
 3. Der vil kunne tegnes "Støttemedlemskaber", som giver adgang til generalforsamlingen uden stemmeret. Støttekontingent aftales med bestyrelsen.
 4. Hvert medlemskab i punkt 1 og 2 har stemmeret med 1 stemme. Der kan ikke stemmes med en fuldmagt. Fastsatte medlemskontingent skal være betalt for at give stemmeret.

 

 • 8 Bestyrelse:

Bestyrelsen udgøres af 3 medlemmer. Der kan vælges et antal suppleanter.

I lige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer; i ulige år vælges 1 bestyrelsesmedlem.

Første gang vælges 2 for 2 år og et medlem for 1 år.

Suppleanter vælges for 1 år.

Hvis et bestyrelsesmedlem stopper før tid indtræder suppleanten i bestyrelsen.

 • 9 Generalforsamling:

Generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned.

Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 3 ugers varsel ved annoncering i den lokale presse.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage generalforsamlingen.

Generalforsamlingens dagsorden: 

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning v/ formanden til orientering.
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab v/ kassereren til godkendelse.
 4. Foreningens fremtidige virksomhed v/ formanden til orientering og drøftelse.
 5. Fastlæggelse af kontingent
  1. Medlemskontingent til godkendelse
  2. Organisationskontingent til godkendelse.
  3. Støttemedlemsskab til orientering
 6. Behandling af indkomne forslag  
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 2 i lige år og 1 i ulige år.
 8. Valg af suppleanter. Vælges hvert år.
 9. Valg af revisor. Vælges hvert år.

                      Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær.

 

 • 10 Ekstraordinær generalforsamling:

Skal afholdes når mere end 50% af de stemmeberettigede skriftligt anmoder om det.

Bestyrelsen kan ligeledes indkalde til ekstraordinærnær generalforsamling.

I begge tilfælde skal der være en motiveret dagsorden.

Det skal i begge tilfælde med et varsel på 21 dage.  

 • 11 Vedtægtsændringer:

Forslag til ændring af vedtægten skal fremsættes skriftligt.

Ændringer af vedtægten kan vedtages, såfremt 2/3 af de fremmødte på generalforsamlingen stemmer for forslagene. 

 • 12 Opløsning af foreningen:

Opløsning af foreningen kan ske, såfremt de fremmødte på en generalforsamling stemmer herfor ved simpelt flertal, og får dette bekræftet på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling afholdt inden 21 dage.

Ved foreningens eventuelle opløsning overdrages eventuelle aktiver i foreningen til almennyttige formål på det offentlige område ved Skullerodsholm.